ปรับความสูงพอดีจอ

Our Reference >> บทสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการ >> "สุขภาพปลอดภัย บ้านไร้ปลวก (บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์)"

"สุขภาพปลอดภัย บ้านไร้ปลวก"

ใครว่า ความปลอดภัยของสุขภาพ กับการกำจัดปลวก ไปด้วยกันไม่ได้?

บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์
 

ปัจจุบัน ความปลอดภัยของสุขภาพ กับการกำจัดปลวก สามารถไป ด้วยกันได้ ด้วยนวัตกรรมป้องกันและกำจัดปลวก “ระบบเหยื่อเซนตริคอน” ที่ไม่ต้องเจาะพื้นและฉีดสารเคมี อีกทั้งยังสามารถกำจัดปลวกทั้งรังได้จริง เหตุนี้ บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล และอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จึงเลือกใช้ระบบเหยื่อ เซนตริคอน เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์อาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่พำนักอยู่ ณ ที่แห่งนี้

การป้องกัน และกำจัดปลวกมีความสำคัญ ต่อ “บ้านอับราฮัม” อย่างไร?

“บ้านอับราฮัม” เป็นที่พักสำหรับบรรดาพระสงฆ์ อาวุโส ซึ่งท่านเหล่านั้นควรจะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศ ดีและปราศจากมลพิษ อีกทั้งอาคารบ้านอับราฮัมยัง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จำนวนมาก และพระสงฆ์ อาวุโสหลายๆ ท่านก็มีหนังสือ มีเอกสารที่มีคุณค่าเก็บ ไว้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าถูกปลวกกัดกินทำลายก็คงก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีวิธีการ ป้องกันและกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพ

เพราะเหตุใด จึงเลือกใช้เทคโนโลยี “เซนตริคอน” เพื่อการป้องกัน และกำจัดปลวก?

การป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอนเป็นระบบที่ติดตั้งฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพทั้ง ของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งดีกว่าการฉีดพ่นด้วยสารเคมี ระบบนี้จึงเป็นผลดีต่อ สุขภาพของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสงฆ์อาวุโสที่พักอาศัย ในบริเวณดังกล่าว

เมื่อเปรียบเทียบระบบเซนตริคอน กับระบบฉีดพ่นสารเคมีที่มีอยู่ ทั่วไปในตลาดแล้ว แตกต่างกันอย่างไร?

ระบบเซนตริคอนเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน จึงสะดวก ไม่ขัดต่อภูมิ- ทัศน์ ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัย ส่วน ระบบการฉีดพ่นสารเคมี มักมีการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ ก่อให้ เกิดการตกค้างของสารเคมีที่เป็นอันตราย

บ้านอับราฮัมใช้ระบบเซนตริคอนมานานเพียงใด และได้ผลเป็นที่น่าประทับใจอย่างไร?

ใช้มา 3 ปีกว่าแล้ว ไม่พบปลวกแพร่ระบาดในตัว อาคารอีกเลย แสดงให้เห็นว่าระบบเซนตริคอนดีจริง สามารถป้องกันปลวกไม่ให้เข้าในตัวอาคารได้ดีมาก

เพราะเหตุใด จึงเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด

เห็นว่า ‘เอ็ม-เซเว่น’ เป็นตัวแทนของบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีผลิตภัณฑ์ เซนตริคอน ซึ่งมีคุณภาพดีมากในการกำจั ดปลวก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรและหน่วย งานระหว่างประเทศ และบริษัท เอ็ม-เซเว่น ยังมีข้อเด่นที่น่าสนใจ คือ

  1. เป็นบริษัทที่ให้บริการเอาใจใส่ติดตามดูแลลูกค้าอย่างดีตลอดมา
  2. เป็นบริษัทที่คำนึงถึงสังคม และคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม
    เช่น นำผลกำไรไปช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม การคำนึงถึงธรรมชาติ ไม่ทำลายระบบนิเวศ
  3. ราคาการให้บริการยุติธรรม และไม่แพง