ปรับความสูงพอดีจอ

Company Profile

บริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด

                  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เพื่อให้บริการด้านการป้องกันและกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย และทรงประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมของลูกค้าเป็นสำคัญ

                  บริษัทฯ มีบริการอันหลากหลายเพื่อเป็
นทางเลือกให้กับลูกค้าได้เลือกใช้บริการ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (อย.)

                  พร้อมด้วยนักวิชาการจากภาคกีฏวิ
ทยาคอยให้คำแนะนำปรึกษา อีกทั้งทีมงานระดับมืออาชีพของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรวดเร็ว ภายใต้นโยบาย เราจะดูแลบ้านท่านเสมือนหนึ่งเป็นบ้านของเราเอง

การบริหารจัดการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม และชัดเจนในการบริหารงาน เข้าถึงลูกค้าทุกราย รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรม กับสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการทุกคนสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคัดสรรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคอยให้คำปรึกษา และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแมลงอย่างถูกต้อง

การให้บริการ

ข้อมูลการบริการของลูกค้าทุกรายจะถูกบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และวางแผนการให้บริการหลังการขาย แก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพการบริการด้วยระบบ Quality Assurance Barcode System (QABS.) ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่นำเทคโนโลยีมาใช้ ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการบริการ บริษัทฯ มุ่งแสวงหาพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดในการป้องกันและกำจัดแมลง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

เราคัดสรรสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงให้เป็นชนิดที่มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อมนุษย์, สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (อย.)