ปรับความสูงพอดีจอ

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการบางส่วน
 
คุณปิยะ   ภิรมย์ภักดี
คุณอารีรัตน์  เคียงศิริ ( บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด )
ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ ( บจก.หลักทรัพย์เอเซีย พลัส )  
ท่านผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์
มรว.เบญจาภา  ไกรฤกษ์
คุณวัชรกิติ  วัชโรทัย
คุณเสนาะ  เทียนทอง
คุณปวีณา  หงส์สกุล
คุณประยุทธ  มหากิจศิริ
คุณธีระ ณ  วังขนาย
คุณสมศรี  ลัทธพิพัฒน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
ดร.พิชิต  นิธิวาสิน
พล.อ.สุนทร  ฉายเหมือนวงศ์
พล.อ.มงคล  อัมพรพิสิฐฏ์
พล.อ.อ.อมร   แนวมาลี
คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม
คุณเล็ก  บุนนาค
คุณจันทร์จรัส  สามโกเศศ  ( สนามกอล์ฟเมืองแก้ว )
คุณกวี  อังศวานนท์  ( ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ )
คุณจิรนา  โอสถศิลป์
นายแพทย์ฉัตรชัย  แสงสุริยะฉัตร
นายแพทย์ชาติชาย  สันติภาพลือชา
แพทย์หญิงรัชนี  โอเจริญ
บริษัท บรีเวอร์จิวเวอรรี่ จำกัด
บริษัท เบนสัน จิววอร์รี่ จำกัด
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
บริษัท เอฟ บี ที สยามสปอร์ตคลับ จำกัด
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์
นิติบุคคลอาคารชุด ออลซีซัน แมนชั่น  ( คอนโดมีเนียม )
บริษัท มิตรกร ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ( คอนโดมีเนียม )
บริษัท สมถวิล แมเนจเม้นท์ จำกัด  ( คอนโดมีเนียม )
สถานทูตอาหรับเอมิเรต
องค์กรยูเนสโก้ ( UNESCO )
บริษัท เบทาโกร ฟู้ด จำกัด
บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ( ผู้ผลิตยารักษาโรค )
บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง จำกัด
หจก.ทวีรุ่ง ( สีเบเยอร์ )
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด                            
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
บริษัท เช นู้ดเดิลส์ จำกัด  (โรงเรียนอนุบาล เชนู้ดเดิลส์ )
วัดมกุฏกษัตริยาราม
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน
บ้านอับบราฮัม สามพราน
สำนักมิสซัง ราชบุรี
ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน
คณะภคินีศรีชุมพาบาล
วิทยาลัยแสงธรรม  
โบสถ์แม่พระฟาติมา
โบสถ์ดวงหทัยนิรมลของพระแม่
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนมาแตร์เอดีวิทยา  ( มรดกโลก )
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนนักบุญเปโตร 
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2  
โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา ( RIS )                                     
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) หัวหมาก และ สุวรรณภูมิ