ปรับความสูงพอดีจอ

Our Reference >> บทสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการ >> “ปลวก”  ตัวร้ายทำลายประวัติศาสตร์ 

“ปลวก” ตัวร้ายทำลายประวัติศาสตร์

บทบันทึกประวัติศาสตร์อันยาวนาน คลังความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลาย สิบปี อาจถูกทำลายเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึงโดยตัวร้ายตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า “ปลวก” การกำจัดปลวกจึงเป็นสิ่งที่ ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี เจ้าคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประจำประเทศไทย และอธิการิณี โรงเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้ความสำคัญ ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากบ้านแล้ว การป้องกันและกำจัดปลวก สำคัญ สำหรับโรงเรียนอย่างไร?

โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการ เป็นแหล่งค้นคว้า มีเอกสารสำคัญ ต่างๆ ที่ให้ความรู้ ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ถือเป็น ที่ทำงานของมิชชันนารีรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ จึงมีไม่น้อย รวมถึงอาคาร ห้องเรียน ต่างๆ ถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายโดย “ปลวก” โรงเรียนก็จะได้รับ ความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากมีทั้งครู นักเรียน และเจ้า- หน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้

เพราะเหตุใดจึงเลือกเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวก เซนตริคอน?

การป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอนเป็นระบบที่ติดตั้งฝัง อยู่ใต้ดิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ ไม่มี อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งดีกว่าการฉีดพ่นด้วย สารเคมีที่โรงเรียนเคยใช้มาก่อน

เมื่อเปรียบเทียบระบบเซนตริคอนกับระบบฉีดพ่นสารเคมี ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดแล้ว แตกต่างกันอย่างไร?

ระบบฉีดพ่นทำให้มีการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ เกิดการตกค้างของสารเคมีที่เป็นอันตราย และก่อให้เกิดผล กระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้ ส่วน ระบบเซนตริคอนเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน จึงสะดวก ปลอดภัย และไม่ทำลาย สุขภาพของมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

โรงเรียนใช้ระบบเซนตริคอนมานานเพียงใด และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจ อย่างไร?

โรงเรียนเลือกใช้ระบบเซนตริคอนมาตังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบน ซึงในโรงเรียนนั้นมีอาคารหลายประเภท ทั้งอาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารพลานามัย อาคารที่เป็นที่พักอาศัยของคณะซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาคารไม้สัก เมื่อใช้ระบบเซนตริคอนในการป้องกันและกำจัดปลวก ทำให้หมดปัญหา และสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาอาคารต่างๆ เนื่องจากระบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด

โรงเรียนใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น มานานพอสมควร ประทับใจกับ การบริการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ดูแลเอาใจใส่ และติดตาม งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการบริการที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า เมื่อมีปัญหา อะไรก็สามารถปรึกษาพูดคุยได้เสมอ