ปรับความสูงพอดีจอ

Our Reference >> บทสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ใช้บริการ >> “ปลวก” ภัยร้ายของ “มหาวิทยาลัย”

“ปลวก” ภัยร้ายของ “มหาวิทยาลัย”

ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 

นอกจากบ้านแล้ว การป้องกันและกำจัดปลวก สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยอย่างไร?

การป้องกันและกำจัดปลวกของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ผมเห็นว่า สำคัญยิ่งกว่าบ้านด้วยซ้ำไป เพราะเอกสารสำคัญ หนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า บางสิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ที่ต้องการเก็บรักษาทะนุถนอมไว้ให้อนุชน เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในอนาคต เพื่อให้ทราบถึงรากเหง้า ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ถ้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูก “ปลวก” กัดกินทำลายไปจะทำให้เยาวชนรุ่นหลังๆ ขาดข้อมูลหรือได้เห็นพยานหลักฐานจริง ซึ่งจะมีผลกระทบกว้างขวางมาก เพราะมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา คณาจารย์ เป็นจำนวนมาก ผลกระทบจึงมีมากกว่าบ้าน ซึ่งมีคนในครอบครัวไม่กี่คน

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอน?

เทคโนโลยีและสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกนั้น ต้องยอมรับว่ามีอยู่มากและหลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เคยใช้สิ่งเหล่านั้นมาก่อนหน้าที่จะมาใช้เทคโนโลยีป้องกันและกำจัดปลวกเซนตริคอน การที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้เทคโนโลยีเซนตริคอนเพราะเทคโนโลยีนี้มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากเทคโนโลยีและสารเคมีอื่นๆ ที่เคยใช้มากล่าวคือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม (Environmental Friendly) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมาก ไม่เป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ ไม่เป็นอันตรายต่อสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย

เมื่อเปรียบเทียบระบบเซนตริคอนกับระบบฉีดพ่นสารเคมีที่มีทั่วไปในตลาดแล้วแตกต่างกันอย่างไร?

เทคโนโลยีเซนตริคอนเป็นระบบ.ติดตั้งและฝังในดิน เป็นระบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิต การทำงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพราะไม่ใช้วิธีฉีดพ่น หรือโรยสารเคมี ซึ่งมีการฟุ้งกระจายไปในอากาศ รวมถึงการมีสารตกค้างที่อาจจะเป็นอันตราย ระบบของเซนตริคอนจึงเป็นระบบที่ปลอดภัยไร้กังวลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใช้ระบบเซนตริคอนมานานเพียงใดและผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจอย่างไร?

มหาวิทยาลัยใช้ระบบเซนตริคอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยพบว่าระบบเซนตริคอนมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดปลวกที่ดีมาก ปัญหาและความเสี่ยงทั้งหลายอันเกิดจากปลวกของมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้ได้หมดสิ้นไป

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด?

มหาวิทยาลัยเคยใช้บริการของบริษัท เอ็ม-เซเว่นในเรื่องการป้องกันและกำจัด มด หนู และแมลงสาบ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้มาใช้บริการป้องกันและกำจัดปลวกเมื่อประมาณ 5 ปีกว่าเหตุผลก็เพราะมีการติดตามงานและบริการหลังการขายดี (Service after sale) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รับการรับรองงจากองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญงานป้องกันและกำจัด มด หนู แมลงสาบ และปลวก และมีการบริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customization)