ระบบฉีดเคลือบน้ำยาป้องกันและกำจัดยุง

Chemical Spraying System 
 

สำรวจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล
  •         สำรวจ       : เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องทางที่แมลงจะใช้เป็นทางเข้าสู่อาคาร บริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดยุง และจุดที่พบปัญหา จากนั้นจะสรุปผลรายงานให้ลูกค้าทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือปิดช่องทางเข้าออกนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการป้องกันยุงภายนอกไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารได้อีกต่อไป

 

  •         วางแผน     : หลังจากทำการสำรวจสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะวางแผนการทำงาน เลือกใช้เคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแมลง และสภาพแวดล้อมรอบอาคาร

 

  •         ดำเนินการ : เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

 

►   ภายในอาคาร     : เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเคลือบน้ำยา หรืออบละอองน้ำยาด้วยเครื่อง ULV. เพื่อป้องกันและกำจัดยุง ตามซอกมุมทุกชั้นทุกห้อง โดยเน้นหนักในบริเวณที่พบยุง และจุดที่เป็นแหล่งหลบซ่อนหรือจุดเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องเก็บของ, ท่อระบายน้ำ, ถังขยะ เป็นต้น  

 

►   ภายนอกอาคาร   : เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเคลือบน้ำยา และอบควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงตามผนังรอบนอกอาคาร โดยเน้นหนักตามแหล่งน้ำขัง, แหล่งน้ำเน่าเสีย, พุ่มไม้, สนามหญ้า, กองวัสดุ, ท่อระบายน้ำรอบนอกอาคาร เป็นต้น

 

  •         ติดตามผล  : เพื่อให้การป้องกันและกำจัดเกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการภาคกีฏวิทยาของบริษัทฯ และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันไม่เว้นวันหยุด